Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

I denna integritetspolicy redogör vi för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt för vilka rättigheter du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen, vanligen förkortad GDPR.

Fastighetshetsförvaltning i Väst AB (Västporten) värnar din integritet och det är viktigt för oss att du är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter säkert och korrekt.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Inte bara uppgifter som man typiskt tänker på som namn och personnummer utan även bilder på dig, ljudupptagningar där du förekommer och din dators IP-adress är exempel på personuppgifter.

Vissa personuppgifter har ett starkare skydd enligt dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter, exempel på det är hälsouppgifter och facklig tillhörighet. Sådana uppgifter behandlar vi med särskild aktsamhet.

Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Fastighetsförvaltning i Väst AB (Västporten) är personuppgiftsansvarig för behandlingarna som vi redogör för i denna Integritetspolicy. Det är den som bestämmer ändamålen och medlen för en behandling som är personuppgiftsansvarig.

Fastighetsförvaltning i Väst AB kan även behandla uppgifter om dig för någon annans räkning. Då är vi vad man kallar personuppgiftsbiträde åt den fysiska eller juridiska personen, som i sin tur är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Så kan vara fallet om du bor i en bostadsrätt och föreningen köper förvaltningstjänster av oss. Detsamma gäller om du bor i en hyresrätt som Fastighetsförvaltning i Väst AB (Västporten) förvaltar men inte äger. Har du frågor om sådana behandlingar hänvisar vi dig att kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Fastighetsförvaltning i Väst AB (Västporten) kan komma att dela dina personuppgifter med andra organisationer, företag eller myndigheter inom ramen för de tjänster vi utför.

Fastighetsförvaltning i Väst AB säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande kategorier av mottagare:

 • IT-tjänsteleverantörer och leverantörer av scanningtjänster
 • ntreprenörer för ombyggnad eller nybyggnad av lägenheter samt för fastighetsförvaltningstjänster
 • Elbolag, bredbandsbolag, kabel-tv-bolag, larmföretag
 • Störningsjourer och inkassobolag
 • Våra uppdragsgivare (exempelvis din bostadsrättsrättsförening eller hyresvärd)
 • Kreditupplysningsföretag
 • Aktivitets- och konferensarrangörer
 • Marknadsförings- och kundundersökningsbyråer
 • Banker (för hantering av in- och utbetalningar)
 • Företag som tillhandahåller betalningslösningar
 • Postombud och leverantörer av digitala kommunikationstjänster

Fastighetsförvaltning i Väst AB kan i vissa fall även komma att dela dina personuppgifter med andra mottagare. Det kan ske exempelvis om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut, för att utreda, bevaka eller tillvarata våra rättsliga anspråk eller om vi avser sälja en fastighet eller delar av vår verksamhet. Utlämnande kan då komma att ske till domstolar, polisen eller andra myndigheter, juridiska ombud och andra externa rådgivare samt potentiella köpare.

Fastighetsförvaltning i Väst AB (Västporten) strävar efter att dina personuppgifter endast ska behandlas inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som själv eller genom en underleverantör är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Fastighetsförvaltning i Väst AB (Västporten) räkning såsom personuppgiftsbiträde, ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Avtalet syftar till att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Personuppgiftsbiträden får endast behandla dina uppgifter enligt de instruktioner vi ger dem och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. De är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. Om ett personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter med anledning av detta.

Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare som själv blir personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter, exempelvis en myndighet eller en bank, ansvarar mottagaren för behandlingens laglighet. Fastighetsförvaltning i Väst AB (Västporten) lämnar bara ut personuppgifter till mottagare vi litar på.

Varför behandlar vi dina uppgifter:

När du köper en tjänst av fastighetsförvaltning i Väst AB behandlar vi dina uppgifter för att kunna leverera, administrera för er tjänst.

Vi behandlar då uppgifter så som namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter som behövs för leverans och administration av tjänsten samt betalningshistorik. Även uppgifter för utställda fakturor, betalningar och eventuella betalningsdröjsmål. Behandling av personuppgifter kan även förekomma för utskick och nyhetsbrev.   

Kontakta oss om vår personuppgiftshantering

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss.

Fastighetsförvaltning i Väst AB (Västporten)

Kundtjänst: 033-480196
E-post: info@vastporten.se
Postadress: Fastighetsförvaltning i Väst AB, Ålandsgatan 2, 504 41 Borås.

För oss är det viktigt att du som på något sätt har kontakt med oss har förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna Integritetspolicy ersätter tidigare versioner. Fastighetsförvaltning i Väst AB kan från tid till annan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.